rybářský lístek

Jak získat rybářský lístek

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) změnil známý a osvědčený způsob výdeje rybářských lístků.

Vydávání rybářských lístků upravuje vyhláška číslo 197/2004 provádějící zákon o rybářství, která  vyšla  ve Sbírce zákonů jako částka 65 dne 23.4.2004. ( Byla rozeslána všem MO).Rybářské lístky s účinností od 23.4.2004 vydávají dle § 20 odst. 2 zákona Obecní úřady obce s rozšířenou působností ( malé okresy). V souladu s § 13 odst. 8 žadatel musí o vydání rybářského lístku žádat v místě svého trvalého bydliště.Z odstavce 9 téhož paragrafu  pak vyplývá povinnost označit držitele rybářského lístku. V praxi to znamená, že výdejce povolenky  zkontroluje platnost rybářského lístku, ze kterého nacionále držitele zapíše do povolenky k lovu. ( Službou pro držitele lístku a rybářskou stráž může být upozornění, že rybářskému lístku končí platnost v průběhu platnosti povolenky).V praxi nebude potíž s žádostí o vydání druhého rybářského lístku (dříve prodloužení) nebo rybářským lístkem pro cizince, který se prokáže rybářskou licencí ze země, jejímž je občanem. (§ 10 odst. 6 a 7 vyhlášky).

Zájemci o první rybářský lístek musí splnit kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku.  Pověření může vydat právnická osoba pověřená MZe ČR k ověřování znalostí žadatelů o první rybářský lístek. Český rybářský svaz splnil ustanovení § 23 odst. c,  vyhlášky a byl pověřen rozhodnutím č.j. 15.820/2004-16.230 ze dne 23. dubna 2004 zabezpečením výuky a vystavováním osvědčení.

Možný postup  při získávání kvalifikace

Postup při školení zájemců :

MO ČRS stanoví odbornou komisi, která splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v § 6 odst. 1 písm. e, f, nebo § 6 odst. 2. (hospodář vyškolený po 1.1.1998, absolvent rybářské školy nebo VŠ se zkouškou z rybářství).

MO nahlásí MZe ČR termíny konání zkoušek (SÚS doporučuje konání v úředních dnech a paušální nahlášení termínů s dlouhodobým předstihem).

Sekretariát SÚS bude provádět školení dvakrát týdně v úředních hodinách, informaci oznámí na webových stránkách.

Uchazeč před komisí prokáže základní znalosti z oblasti rybářství, biologie a právních předpisů upravujících lov ryb. Úspěšným uchazečům pořadatel vystaví osvědčení o získané kvalifikaci.

Uchazeč s osvědčením na obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádá o vydání rybářského lístku, který mu po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku bude vydán (pokud je osoba právně způsobilá a nedopustila se přestupku či trestného činu na úseku rybářství).

Dětem do 15 let bude osvědčení vydáno po absolvování rybářského kroužku, kde v jeho závěru proběhne ověření znalostí podle pravidel pro dospělé.

Děti do 15 let předkládají spolu s osvědčením znalostí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností souhlas zákonného zástupce. O ověření znalostí bude veden jednoduchý protokol.