Členská schůze 2023

Usnesení z členské schůze 2023
členské schůze MO ČSR v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, konané dne 18. března 2023,
v klubovně MO v Brandýse n.L., V Zahradách 1611

Členská schůze schvaluje :

a/ zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
b/ zprávu o výsledcích hospodaření zaarybnění za období od poslední členské schůze
c/ plán činnosti na rok 2023
d/ společný výkon rybářského práva v rámci Českého rybářského svazu z.s. u všech revírů MO, kde je uživatelem
e/ podání žádosti na 24 hod lov ryb na revíru 411050 a 411165pouze / Probošťák/ roky 2024 a 2025
f/ úpravu podmínek lovu na revíru č.411165 /pouze Proboštské jezero/ do Soupisu revíru od roku 2024-je povoleno zavážení nástrah a návnad
g/ členské povinnosti
Členské příspěvky a poplatky na rok 2023 dle stanov ČRS ve znění :

 • Zápisné dospělí 600,- Kč
 • Zápisné mládež 400,- Kč
 • Zápisné děti 100,- Kč
 • Počet hodin ročního pracovního příspěvku = 10 hod.
 • Sazba za jednu neodpracovanou hodinu = 50,- Kč
  Stanovení úlev – povinnost odpracovat brigádnické hodiny se nevztahuje na :
  ⦁ Osoby se zdravotním postižením, ZTP, dlouhodobě nemocní
  ⦁ Děti a mládež do 18 let
  ⦁ Členy, kteří dovršili důchodového věku
  ⦁ Členové MO, kteří si platí pouze členství v MO
  ⦁ Členy RS, kteří aktivně vykonávají svou činnost
  ⦁ Členy výboru, kteří aktivně vykonávají svou činnost
  ⦁ Nové členy MO
  Poplatky :

⦁ 100,- Kč příspěvek do fondu na nákup vodních ploch a přilehlých pozemků,
⦁ z tohoto fondu bude na účet SÚS zasláno 20 000 Kč na nákup vodních ploch
⦁ z poplatků jsou vyjmuty děti do 15 let

Členská schůze bere na vědomí :
-účetní uzávěrku za rok 2022a rozpočet na rok 2023
– zprávu předsedy dozorčí komise Jaroslava Bodláka

 • zprávu o činnosti na úseku dětí a mládeže

Z diskuze členů MO: všechny dotazy byly vyřízeny během jednání

Členská schůze výboru ukládá :

a/ zajistit konání nejméně dvou rybářských závodů/dospělí a děti/-

b/ zajistit úpravu lovu – povolení zavážení nástrah a návnad na Proboštském jezeru /č.r. 411165 do Soupisu revíru

c/spolupracovat s SÚS při případném zájmu o konání závodů členů ČRS specializovaných skupin /kapraři, fedr/ a jejich konání na určeném uzavřeném úseku našeho revíru

d/ uspořádat dětský letní tábor na Lužnici /RZ Stavorek/

e/ poskytnout objekt klubovny Domů dětí a mládeže na konání příměstského tábora/VII-VIII/

f/ zorganizovat vánoční akci pro děti

h/ aktivizovat členskou základnu ke zvýšení zájmu o činnost MO, zapojit členy do brigádní činnosti, vytvořit podmínky pro školení a zkoušky nových členů ČRS, plnou podporu činnosti dětí a mládeže formou kroužků a dalších aktivit

ch/ propagovat činnost na stránkách sdělovacích prostředků /fasebook, na stránkách www.rybari brandys.cz, Městské listy/

návrhová komise :
Jiří Kolář
Bohumil Javůrek
Petr Malínský

Usnesení bylo odsouhlaseno všemi přítomnými 43 členy.