Brigády

Brigádní činnost v roce 2024

     1.            Plán práce pro rok 2024

V roce 2024 budou probíhat především úklidové práce na našich revírech. Dále je pak plánovaná oprava břehů Kralovického rybníka.

     2.            Kontakt na brigádního referenta

Brigádním referentem pro naši MO je Jiřina Hermanová (tel.: +420 737853419). Můžete ji kdykoliv kontaktovat s dotazy souvisejícími s brigádní činností v naší MO.

     3.            Termíny brigád

Všechny brigády začínají v 8:00 a končí ve 13:00. Brigády se budou v roce 2024 konat v následujících termínech:

  • Jaro 2024 přesný datum zatím neuveden
  • Podzim 2024 přesný datum zatím neuveden

Na každou akci bude určen vedoucí brigády, který odevzdá brigádnímu referentovi řádně vyplněná a podepsaná potvrzení o účasti členů MO na brigádě. Toto potvrzení obdrží (od vedoucího brigády) zároveň i členové MO, kteří se dané brigády zúčastnili.

Na základě tohoto potvrzení budou na konci roku odečítány brigádní hodiny. Tzn., že toto potvrzení musí každý člen, který se účastnil brigádní činnosti přinést při odevzdání povolenky na konci kalendářního roku. V případě, že toto potvrzení nedodá, tak brigády nebudou započítány.

Všichni členové MO, kteří brigádu odpracovali, budou uveřejňováni na webových stránkách naší MO.

Základní požadavky bezpečné práce při brigádnické činnosti organizované ČRS MO

Dodržuj právní a ostatní předpisy a pokyny vedoucího pracovní skupiny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž si byl řádně seznámen, a dodržuj zásady bezpečného chování na pracovišti, neohrožuj své zdraví nebo zdraví spolupracovníků.

Stroje a nářadí používej pouze účelu, pro který jsou určeny

Dodržuj při práci stanovené pracovní postupy, používej stanovené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní přestupky (rukavice, brýle, přilbu, štít, ochranu sluchu…),nevyřazuj z činnosti kryty a ochranná zařízení.

Před použitím ručního elektrického nářadí ( spotřebiče ) proveď jeho vizuální kontrolu (zakrytování živých částí, neporušenost el. kabelu, vypínače…).

Používat techniku, kde je vysoké riziko úrazu (motorovou pilu,křovinořez, lovící agregát…) mohou pouze osoby odborně a zdravotně způsobilé, pověřené vedoucím pracovní skupiny.Ø

Práce, při kterých je riziko pádu do vody (z břehu, loďky, z mostu…) musí provádět minimálně dvě osoby.Ø

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fysicky nenáročné práce, žebřík musí být stabilní, zajištěn proti pádu, podklouznutí, vždy se souhlasem vedoucího pracovní skupiny.Na žebříku platí zákaz s nebezpečnými nástroji nebo nářadím jako např. s motorovou pilou

Platí zákaz používání poškozeného nářadí a strojů. Platí zákaz práce ve výšce a nad hloubkou bez odborné a zdravotní způsobilosti a použití zabezpečení proti pádu.

KAŽDÝ,byť sebemenší pracovní úraz oznam vedoucímu pracovní skupiny. V případě podezření na požití alkoholického nápoje, nebo jiné návykové látky před započetím brigády nebudeš připuštěn k pracovní činnosti.

V průběhu brigády na pracovišti a ani mimo něj nepožívej alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.Ø

Důležitá telefonní čísla:

centrální IZS 112

první pomoc 155

ohlašovna požáru 150

policie ČR 158