Bezpečnost účastníků brigád

Do sekce brigády byl vložen text s bezpečnostními pokyny pro účast na brigádách organizovaných naší MO:

Základní požadavky bezpečné práce při brigádnické činnosti organizované ČRS MO

Dodržuj právní a ostatní předpisy a pokyny vedoucího pracovní skupiny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž si byl řádně seznámen, a dodržuj zásady bezpečného chování na pracovišti, neohrožuj své zdraví nebo zdraví spolupracovníků.

Stroje a nářadí používej pouze účelu, pro který jsou určeny

Dodržuj při práci stanovené pracovní postupy, používej stanovené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní přestupky (rukavice, brýle, přilbu, štít, ochranu sluchu…),nevyřazuj z činnosti kryty a ochranná zařízení.

Před použitím ručního elektrického nářadí ( spotřebiče ) proveď jeho vizuální kontrolu (zakrytování živých částí, neporušenost el. kabelu, vypínače…).

Používat techniku, kde je vysoké riziko úrazu (motorovou pilu,křovinořez, lovící agregát…) mohou pouze osoby odborně a zdravotně způsobilé, pověřené vedoucím pracovní skupiny.Ø

Práce, při kterých je riziko pádu do vody (z břehu, loďky, z mostu…) musí provádět minimálně dvě osoby.Ø

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fysicky nenáročné práce, žebřík musí být stabilní, zajištěn proti pádu, podklouznutí, vždy se souhlasem vedoucího pracovní skupiny.Na žebříku platí zákaz s nebezpečnými nástroji nebo nářadím jako např. s motorovou pilou

Platí zákaz používání poškozeného nářadí a strojů.

Platí zákaz práce ve výšce a nad hloubkou bez odborné a zdravotní způsobilosti a použití zabezpečení proti pádu.

KAŽDÝ,byť sebemenší pracovní úraz oznam vedoucímu pracovní skupiny.

V případě podezření na požití alkoholického nápoje, nebo jiné návykové látky před započetím brigády nebudeš připuštěn k pracovní činnosti.

V průběhu brigády na pracovišti a ani mimo něj nepožívej alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.Ø

Důležitá telefonní čísla:

centrální IZS 112

první pomoc155

ohlašovna požáru150

policie ČR158